Friday, November 22, 2019

20101101-pongsawadan

เป็นวรรณกรรมประวัติศาสตร์และตำนานบอกเล่าความเป็นมาของเมืองพัทลุง มี 2 ฉบับ ฉบับแรกคือพงศาวดารเมืองพัทลุงที่จัดไว้ในประชุมพงศาวดารภาคที่ 53 ซึ่งรวมพงศาวดาร 3 เมือง คือ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา พระยาสวัสดิ์คีรีได้บันทึกไว้ว่าท่านได้ต้นฉบับมาจากพระยารัตตัญญู (สว่าง ณ พัทลุง) แต่เมื่อยังเป็นหลวงบุรีบริบาล ผู้พิพากษาศาลเมืองนครศรีธรรมราช

ต่อมาได้มอบต้นฉบับพงศาวดารเมืองพัทลุงให้แก่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้แต่งคือหมื่นสนิทภิรมย์ (นิ่ม) ปลัดกรมในกรมหมื่นไกรสรวิชิต แต่งเมื่อจุลศักราช 1212 (พ.ศ.2393) โดยแต่งเป็นร้อยแก้ว แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากขาดความพิสดาร มีความโดยย่อว่า

เมืองพัทลุงในสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้โปรดเกล้าฯ ให้มะระหุ่มเป็นพระยาแก้วโกรพฯ ผู้ว่าราชการเมืองพัทลุง ตั้งเมืองที่เขาชัยบุรี (ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง) ได้ 15 ปี ก็ถึงแก่กรรม ตะตาบุตรมะระหุ่มได้เป็นเจ้าเมืองพัทลุง 14 ปี ถึงแก่กรรม พระภักดีเสนาบุตรพี่ชายตะตาเป็นเจ้าเมืองพัทลุง 15 ปี ถึงแก่กรรม เมื่อเจ้านครตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ส่งหลานชายมาปกครองเมืองพัทลุง ตั้งเมืองที่ท่าเสม็ด (อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้ 2 ปี ถึงแก่กรรม เจ้านครจึงให้พระยาพิมลขันธ์เมืองถลางมาเป็นเจ้าเมืองพัทลุง ตั้งเมืองที่ตำบลพญาขัน ว่าราชการ 3 ปี ออกจากราชการโปรดเกล้าฯ ให้นายจันทร์มหาดเล็กเป็นพระยาพัทลุง ตั้งเมืองที่บ้านม่วง 2 ปี ออกจากราชการ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้นายขุนพระยาราชบังสัน (ตะตา) เป็นเจ้าเมืองพัทลุง ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “ขุนคางเหล็ก” ตั้งเมืองที่ตำบลลำปำ ว่าราชการ 13 ปี ถึงแก่กรรม รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้พระศรีไกรลาศเป็นเจ้าเมืองพัทลุง พ.ศ.2334 แขกเมืองเซียะกบฎมาตีเมืองสงขลา เจ้าเมืองสงขลาหนีมาพัทลุง พระศรีไกรลาศตกใจกลัวพาครอบครัวหนีเข้าป่า รัชกาลที่ 1 โปรดให้คุมตัวเข้ากรุงเทพฯ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้นายทองขาวบุตรขุนคางเหล็กเป็นพระยาพัทลุง ว่าราชการอยู่ 18 ปี ถึงแก่กรรม โปรดเกล้าฯ ให้นายเผือกน้องชายขุนคางเหล็ก เป็นพระยาพัทลุงว่าราชการ 9 ปี ออกจากราชการ โปรดเกล้าฯ ให้พระเสน่หามนตรี (ใหญ่) บุตรเจ้าพระยานคร (น้อย) เป็นพระยาพัทลุง ว่าราชการ 14 ปี มีความผิด จึงกลับเข้าไปรับราชการในกรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้ปลัดจุ้ยเป็นพระยาพัทลุง ตั้งเมืองที่ตำบลลำปำ ว่าราชการ 10 ปี ถึงแก่กรรม โปรดเกล้าฯ ให้หลวงเทพภักดียกกระบัตร (ทับ) เป็นพระยาพัทลุง

ที่มา : http://www.phatlung.com
livescore
webboard
vdo clips
images